สผ. เสนอ กก.วล. พิจารณาเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าพัฒนาการคมนาคม สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ ปชช.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบรายงาน EIA โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเกาะกระเต็น (แตน) จ.สุราษฎร์ธานี โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อพัฒนาโครงข่ายของถนนเลี่ยงเมืองให้มีความสมบูรณ์ เป็นรูปแบบระบบถนนวงแหวน (Ring Road) เพื่อรองรับการเดินทาง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการเดินทางและขนส่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ของกรมท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการให้บริการเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ของกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท จิระภัทรสโตน 2010 จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ปูนขาวในอุตสาหกรรมปูนขาวในพื้นที่ภาคกลาง และโครงการสะพานเชื่อม เกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการลด และ/หรือเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) รวมทั้งกำจัดให้หมดไป และแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในพื้นที่คลิตี้ต่อเนื่องจากแผนการดำเนินงานฯ ระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)