สผ. เข้าร่วมโชว์ผลงาน KM Day 2022 “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Climate Change Management for Sustainable Development)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม นำชุดนิทรรศการร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โครงการ KM Day 2022 “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Climate Change Management for Sustainable Development)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ภายในงานยังมีการ มอบโล่รางวัล “หน่วยงานต้นแบบตามกระบวนการจัดการความรู้” ให้แก่กองตรวจราชการ สป.ทส. และโล่รางวัล “องค์กรผูกพัน” ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง ตลอดจนมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะทำงานฯทั้ง 10 หน่วย งานในสังกัด สป.ทส. ในระดับดีเยี่ยม ระดับดี และชมเชย โดย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศร่วมงาน ณ ห้อง 101 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ Video Conference ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ การพัฒนา อย่างยั่งยืน อาทิ การประเมินการปล่อยและ การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับต่าง ๆ กฎหมายมาตรการลด ใช้พลังงาน และ CAA TGO Climate Action Academy เป็นต้น จาก สป.ทส. สผ. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)