สผ. เข้าร่วมพิธีเปิด CBD COP15 ช่วงที่ 2

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ช่วงที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม CBD COP15 ช่วงที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาคีสมาชิก 196 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ เยาวชน และผู้สังเกตการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศภาคีได้ร่วมเจรจากำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก และการพิจารณาร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework: Post-2020 GBF)ซึ่งจะเป็นแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดย Post-2020 GBF กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสอดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกให้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภายในปี ค.ศ. 2050


#ForNature #COP15 #Biodiversity
#EcologicalCivilization
#ThailandForNature