สผ. เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (ปธส.๙) และกิจกรรม IS Conference Day โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สผ. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส.  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การนำเสนอ ปธส. ๙ โมเดล “Sustainable Absolute Decoupling” โดย ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ดร.อัญชลี ชุมนุม และคุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักศึกษาหลักสูตร ปธส.๙ และการเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อน “Absolute Decoupling” สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)