สผ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการประชุม COP 15 นำเสนอความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารฯ

สผ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการประชุม COP 15 นำเสนอความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารที่คำนึงถึงคุณค่าของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในห้วงการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย (side event) หัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารที่คำนึงถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ (Value of Nature’s Contribution to People Through food systems transformation) จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme) และกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนาย Huang Runqiu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธาน COP15 กล่าวเปิด โดย สผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการดำเนินโครงการ TEEBAgriFood Thailand ซึ่งใช้กรอบเศรษฐศาสตร์ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economic of Ecosystem and Biodiversity: TEEB) ในการศึกษามูลค่าที่แท้จริงของธรรมชาติในการเกษตรและการผลิตอาหาร ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ Supporting Biodiversity and Climate Friendly Land Management in Agricultural Landscapes ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก International Climate Initiative (IKI) ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อเนื่องด้วยโครงการ Promoting a Sustainable Agriculture and Food Sector ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก European Union’s Foreign Partnership Instrument (EU-PI) ดำเนินโครงการระหว่าง พ.ศ. 2565 –2566 มีประเทศที่ดำเนินการ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก และราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการมูลค่าที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในการปลูกข้าวเชื่อมโยงกับมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอทางเลือกของวิธีการปลูกข้าวที่หลากหลายและสามารถผลักดันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นความท้าทายและโอกาสในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรที่ไม่ละเลยความหลากหลายทางชีวภาพ

#ForNature #COP15
#Biodiversity
#EcologicalCivilization
#ThailandForNature

Skip to content