สผ.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครั้งที่ 12 (12th Workshop of the Facilitative Sharing of Views: FSV)

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม FSV ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การประชุม SBI 56 ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และทีมผู้เชี่ยวชาญ (online) เข้าร่วมการประชุม FSV โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลงถึงความสำคัญของกระบวนการ FSV ที่ช่วยพัฒนาการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) เน้นย้ำความสำคัญของการสนับสนุนทางการเงินและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานตามพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาฯ และการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) นำเสนอสาระสำคัญของรายงาน BUR3 ได้แก่ ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนที่ต้องการและได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส

จากนั้นเป็นการถาม-ตอบจากภาคีในที่ประชุม ซึ่งไทยได้ตอบคำถามครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประสบการณ์จากการใช้ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) แผนงานและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ และการถอดบทเรียนที่ผ่านมา ความท้าทายในการจัดทำบัญชีก๊าซฯ กลุ่ม F-Gases การยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซฯ ปีที่ปล่อยก๊าซฯ (Peaking year) ของ NDC 2030 โครงการ Rice NAMA และแผนการดำเนินงานของโครงการ CBIT ภายใต้กรอบความโปร่งใส เป็นต้น

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)