สผ. หารือ South Pole เตรียมการสำหรับการสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทาง Nature-based solutions (NbS)

สผ. หารือ South Pole เตรียมการสำหรับการสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทาง Nature-based solutions (NbS)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในห้วงการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นำทีมเจ้าหน้าที่ สผ. และ สพภ. ร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้แทนจาก South Pole ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและกลไกทางการเงินด้านภูมิอากาศ ปัจจุบัน South Pole มีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินทางเลือกและนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทาง Nature-based solutions (NbS) ในประเทศไทย ซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งการแก้ปัญหาการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้แทนประเทศไทยเห็นว่ากลไกทางการเงินและการขับเคลื่อนนโยบายเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) ซึ่งจะมีการพิจารณารับรองในการประชุม COP 15 ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทางเลือกต่าง ๆ เช่น เครดิตชีวภาพ (Biodiversity Credit) จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอนาคตที่มุ่งเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

#ForNature #COP15
#Biodiversity
#EcologicalCivilization
#ThailandForNature