สผ. หารือการเข้าถึงกองทุนสีเขียว

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย และผู้แทนจาก Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) นำโดยคุณ Bill Ho Director of ADPC Academy เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ของประเทศไทย
ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเข้าถึงกองทุนระหว่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ทั้งในมิติของการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก GCF Readiness and Preparatory Support Programme ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถบูรณาการและต่อยอดการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายได้ในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)