สผ.ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นายวีรนิต ฐานสุพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ และนายปริญญา ลีฬหานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้แทนจากกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบวาตภัยและประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ในพื้นที่บริเวณตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ซึ่งจากการประชุมได้รับทราบว่า ในเบื้องต้นไม่พบการบุกรุกในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวทางในการเยียวยาของทางราชการ พร้อมทั้ง ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้าและบ้านเรือนในพื้นที่ดอนหอยหลอดปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การปล่อยน้ำเสีย และการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูลและภาพถ่ายโดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ / จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม