สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของร่างกรอบความตกลง ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก (Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement: PCA)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการค้าการลงทุน นโยบายการเงิน มาตรฐาน การประมง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน” ในการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก (Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement: PCA) จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในการบรรยายดังกล่าว รองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวว่า PCA จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย กับ EU ในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ด้านการเงินและกลไกทางการเงิน การสร้างขีดความสามารถและศักยภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)