สผ.ร่วมบรรยาย “2024 Thailand’s News Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement >>> ผนึกกำลังพร้อมพลิกโฉมก่อสร้างไทย ด้วยปูนลดโลกร้อนลดก๊าซเรือนกระจก”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “2024 Thailand’s News Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement >>> ผนึกกำลังพร้อมพลิกโฉมก่อสร้างไทย ด้วยปูนลดโลกร้อนลดก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ‘MISSION 2023’ ให้บรรลุเป้าหมายและสนับสนุนนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของไทยในการมุ่งสู่ Net Zero Emission โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายจากบริบทโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า เช่น CBAM นำมาสู่การยกระดับเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ การจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต การกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินทุน เป็นต้น นอกจากนี้ รองเลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายดังกล่าวได้

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)