สผ. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ในการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดและมอบนโยบาย ทั้งนี้ สผ. โดยนางรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือและกลไก สนับสนุนบทบาทภาคประชาชนในการขับเคลื่อนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย” โดยนำเสนอถึงกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือของกองทุนสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) และแผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศในระดับสากล (IKI) รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)