สผ. ร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดงานประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Universities in Action for Carbon Neutrality towards SDGs)” ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในภาคการอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรรมการสภา มก. กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนสู่เเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” และผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Thailand’s Carbon Neutrality & Net Zero GHG Emission” โดยนำเสนอเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งด้านนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านกลไกการเงินและการลงทุน ด้านการสื่อสาร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนเน้นย้ำถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศ อาทิ การพัฒนางานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศเพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาและส่งเสริม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตร ซึ่งในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งอธิการบดี คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ 220 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)