สผ. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ 5

สผ. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ 5

?

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2022 ครั้งที่ 5 (The Fifth Meeting of Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework: OEWG2020-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ต่อจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายไอจิ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี 2563 โดยคณะทำงานฯ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 และยกร่างกรอบงานฉบับแรกแล้วเสร็จในปี 2564 จากนั้นมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ในช่วงปี 2565 เพื่อให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจารณาและหาทางบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ เป้าประสงค์ (goals) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมาย (targets) ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คาดหวังให้การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5 สามารถเห็นชอบเนื้อหาของร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ร่วมกัน และสามารถเสนอร่างกรอบงานฯ ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยควาหลากหลายทางชีวภาพนำกรอบงานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content