สผ. ยกระดับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA สู่ e-Service อย่างเต็มรูปแบบ

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการ ตลอดจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงระบบงานส่วนที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมในระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ซึ่งจะเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. และบริษัทไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)