สผ. ภูมิใจ คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ และกล่าวปาฐกถา ซึ่งมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ  ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัล การพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย กองทุนสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม