สผ. ปรับ mindset หลังวิกฤตโควิด-19

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “The Next Normal ปรับความคิด (Mindset) หลังวิกฤต โควิด-19” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาลและทีมวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการมีกรอบความคิดที่ดี วิธีการจัดการความคิดต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข และการสร้างแนวความคิดใหม่เชิงบวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาและจัดการกับ Growth Mindset ของตนเอง รวมถึงได้ทบทวนคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)