สผ. ชี้แจงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ทส. และ ประกาศ สผ.)

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคาร ทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉััตร เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ทส. และ ประกาศ สผ.) โดยมีผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 280 คน ทั้งนี้จากการที่ สผ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สผ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และประกาศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต 2) ประกาศ สผ. เรื่องคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 4) ประกาศ สผ. เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 รวมทั้ง ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 และประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)