สผ.จัดอบรม “การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับรายงาน EIAโครงการพลังงาน”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพลังงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้มี นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายรวมทั้งแลกเปลี่ยนวิธีการ/การดำเนินการตลอดจนรับความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมี นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับรายงาน EIA โครงการพลังงาน ทั้งในด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการพิจารณารายงาน EIAของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานEIA และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน ผู้ประกอบการหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๔๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม