สผ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่อง “การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร” เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมี
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม
นางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร โดย นายสุรีย์ กาญจนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน (คชก. โครงการอาคารฯ) และนางสาวธีชัช บุญญะการกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพใน คชก. โครงการอาคารฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานฯ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย คชก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน EIA และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม