สผ. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒ ภาพรวมของโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล สถานการณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) ในแต่ละตัวชี้วัด และระบบติดตามประเมินผลฯ โดย ผศ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเป็นพิธีกร การเสวนาการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผอ.กยผ. ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ SDG 12 ในแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม