สผ. จัดรับฟังความคิดเห็น มาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งแนวทางและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ระบบนิเวศเมืองเก่า และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และผู้สนใจ ประมาณ 100 คน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)