สผ. จัดประชุม หารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศ สผ. ที่เกี่ยวกับ กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศ สผ. ที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคาร ทิปโก้ 2 และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สผ. ประกอบด้วย การออกตามประกาศ ทส. จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกภายใต้ กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต 2) ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 3) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 4) ประกาศ สผ. เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมไปประกอบ การจัดทำร่างประกาศ สผ. ดังกล่าว และเสนอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.