สผ. จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ. กบก. เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และได้รับเกียรติจากนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานประชุมสัมมนามีการบรรยาย เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนางจตุพร รักสันติชาติ ผอ. กลุ่มงานปิโตรเคมี กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายรัตน เลี้ยงสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย จากนั้น นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย โดยนายรัชชกิตติ์ สตางค์มงคล ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการขอรับสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดของเสีย หรือบำบัดอากาศเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของตนเอง นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประมาณ 100 คน

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ. กบก. เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา
นางจตุพร รักสันติชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายรัตน เลี้ยงสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย
นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
นายรัชชกิตติ์ สตางค์มงคล ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย  ร่วมบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย
มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประมาณ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content