สผ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สผ. จัดกิจกรรมฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้ง สักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และ สักการะพระภูมิ (พระชัยมงคล) บริเวณ ชั้น 8 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ในรูปแบบออนไลน์ โดย พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรจากวัดสะพานสูง              

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้บริหาร สผ. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)