สผ. จัดการอบรม เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สผ. โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1001อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการอบรม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. ทำหน้าที่กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก คือ นายภิญโญ มีชำนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ทองอุปการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่ และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบรรยายและให้ความรู้ในประเด็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหมืองแร่ เช่น วิธีการการทำเหมืองแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงาน EIA ปัญหาจากการทำเหมืองแร่ในอดีตถึงปัจจุบัน การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกรณีตัวอย่างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีแนวคิดที่หลากหลาย อาทิ การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เพื่อการเรียนรู้วิธีการทำเหมืองแร่ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการนำเสนอ กรณีศึกษา The Eden Project ของสหราชอาณาจักร ซึ่งพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่ดินขาวให้เป็น Edutainment Museum และกรณีศึกษาพื้นที่เหมืองแร่โปรแตช เหมืองแร่ถ่านหินที่ประเทศเยอรมันนี ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาในไทย เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 180 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม