สผ. จัดการประชุมหารือ การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดและพัฒนาตัวชี้วัด รวมทั้งวางระบบการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบที่สหประชาชาติกำหนด ให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมา สผ. ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า แผนขับเคลื่อนดังกล่าวยังมีบางประเด็นที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ สผ. จึงได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนฯ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ

ในการนี้ สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และมี ผศ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอแผนขับเคลื่อนฯ ต่อจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือกันขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๘๐ คน เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort