สผ. จัดการประชุมหารือ การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดและพัฒนาตัวชี้วัด รวมทั้งวางระบบการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบที่สหประชาชาติกำหนด ให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมา สผ. ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า แผนขับเคลื่อนดังกล่าวยังมีบางประเด็นที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ สผ. จึงได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนฯ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ

ในการนี้ สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และมี ผศ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอแผนขับเคลื่อนฯ ต่อจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือกันขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๘๐ คน เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม