สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน และ ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ ดังนี้ 1) โครงการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนตำบลศรีสุข ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ตามแนวลำห้วยทับทัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ และ 3) ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 5 โครงการ) ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง มีการเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)