วันที่ 16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

วันสำคัญวันนี้ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญของ “โอโซน” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาพื้นผิวโลกมากเกินไป และตระหนักถึงปรากฏการณ์การลดลงของชั้นโอโซนบนชั้นบรรยากาศระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและพบปัญหานี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 และพบอีกว่า ทุกๆ 10 ปีจะมีอัตราการลดลงในระดับ 4% นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า การลดลงอย่างต่อเนื่องของชั้นโอโซบริเวณพื้นที่ขั้วโลก คือสาเหตุสำคัญของการเกิดปรากฏการณ์โลกร้อนอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม