รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP
เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สผ. ในฐานะ National Focal Point มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ “Living in Harmony with Nature” ภายในปี ค.ศ. 2050

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

ForNature #COP15 #Biodiversity #EcologicalCivilization #ThailandForNature