รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

recruit-202206021306