รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ

recruit-20211115-1700