รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ

recruit-20201030-law