รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 มาตรา 13 (13) กําหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละครั้งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ผ่านมา

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงาน มลพิษ ขยะ สารอันตราย รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหา จึงเป็นรายงานที่สังคมจะได้ประโยชน์เป็นอันมากเพราะเนื้อหาสาระที่ปรากฎจะทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและที่สำคัญคือความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

เอกสารเผยแพร่ : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม