รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

procurement-202211291631