รับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการนำเสนอการกำหนดเงื่อนไข ร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

         คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ และแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จำนวน ๑ ฉบับ

         ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๒ –  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการนำเสนอร่างใบอนุญาตฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างใบอนุญาตฯ และแนวทางการตรวจสอบ โปรดส่งให้กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในเวลาที่กำหนด ได้ ๓ ช่องทาง คือ

  1. ไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒    ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  2. E-mail  : eiaoneptha[email protected] และ [email protected]
  3. โทรสาร : ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๒๙

*****ขอขอบคุณในทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้*****