รองเลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์ ในโอกาสคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.ณ อาคารทิปโก้ ๒ ชั้น ๙ นายประเสริฐ
ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Biz Focus Magazine โดย นางสาวมนัสชนก ถี่ป้อม ผู้สื่อข่าว เป็นผู้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สผ. มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ  และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานจัดการเพื่อพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ /ONEP 4.0 อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับจากผลการดำเนินงานระดับก้าวหน้า (Advance) สู่ระดับการพัฒนาจนเกิดผล (Significance) มีความเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม