สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียว Safe Zone สำหรับคนเมือง

ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบตลอดเวลาของคนเมือง อีกทั้งต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ ปัญหาการจราจรติดขัด ความแออัดของเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เช่น น้ำท่วมฉับพลันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น เป็นต้น หากคนเมืองต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ ในทุก ๆ วัน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจ และคุณภาพชีวิต ที่มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ทำให้คนเมืองมีการปรับตัวในการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม โดยหันมาสนใจ สิ่งแวดล้อมและมองหา “พื้นที่สีเขียว” มากขึ้น และเพราะอะไรคนเมืองถึงต้องมองหาพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเอง 

อาคารสีเขียว
ที่มา: https://www.freepik.com/free-ai-image/view-city-with-apartment-buildings-green-vegetation_43468036.htm#query=green%20building&position=1&from_view=keyword&track=ais_user&uuid=fec7e9a1-8ebe-467d-a6c2-87f228c63668

ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบตลอดเวลาของคนเมือง อีกทั้งต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ ปัญหาการจราจรติดขัด ความแออัดของเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เช่น น้ำท่วมฉับพลันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น เป็นต้น หากคนเมืองต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ ในทุก ๆ วัน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจ และคุณภาพชีวิต ที่มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ทำให้คนเมืองมีการปรับตัวในการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม โดยหันมาสนใจ สิ่งแวดล้อมและมองหา “พื้นที่สีเขียว” มากขึ้น และเพราะอะไรคนเมืองถึงต้องมองหาพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเอง 

ในมิติสิ่งแวดล้อม “พื้นที่สีเขียว” มีส่วนช่วยลดอุณหภูมิของเมือง โดยนักวิจัยพบว่าพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่ ลดอุณหภูมิโดยรอบลงได้ มากถึง 5 องศาเซลเซียส และมีการศึกษา 17 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึงร้อยละ 50 การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์เพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหา PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของคนเมือง หากเรามีพื้นที่สีเขียวมากพอที่จะช่วยกรองอากาศ ทำให้อากาศที่เราหายใจสะอาดขึ้น และคาดว่าจะลดปริมาณฝุ่นได้ร้อยละ 7-24 และต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ และรักษาระบบนิเวศ ทำให้เมืองน่าอยู่ และยังมีประโยชน์ในมิตินี้อีกมากมาย อาทิช่วยลดเสียงรบกวนลงได้ โดยอาศัยพุ่มใบที่หนาทึบดูดซับมลภาวะทางเสียง เป็นพื้นที่ซึมน้ำ และช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน

“พื้นที่สีเขียว” เป็นพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม และเชื่อมโยงให้คนเมืองได้สัมผัสกับธรรมชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา พบว่าคนเมืองนิยมใช้บริการพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับการนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและพบปะพูดคุยที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มิตรภาพ และความสัมพันธ์ของคนในเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวช่วยให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายและลดความเครียดที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศในการพบปะ สังสรรค์ และร่วมมือกัน ซึ่งสิ่งเหล่านำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนเมือง

สวนสาธารณะในกรุงเทพ
ที่มา: https://thestandard.co/life/10-public-parks-in-bangkok/

ประโยชน์ของ “พื้นที่สีเขียว” อีกมิติหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ คือ พื้นที่สีเขียวสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจการปลูกต้นไม้ หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเองมากขึ้นทั้งไม้ประดับหรือไม้พันธุ์ด่าง ทำให้ต้นไม้เป็นที่นิยมของตลาด เกิดการซื้อขายกันในราคาที่สูงขึ้น จนบางคนสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ทำให้สามารถปลดหนี้และมีอาชีพในปัจจุบัน ในขณะที่บางชุมชนบางพื้นที่ มีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนและชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สอบถามความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว โดยเน้น “พื้นที่สีเขียวกินได้/พื้นที่สำหรับผักสวนครัว” ต่อเศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านปากท้องและเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 69.36 เห็นว่าการมีพื้นที่สีเขียวกินได้/พื้นที่สำหรับผักสวนครัวช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และผู้ที่เห็นว่าการทำพื้นที่สีเขียวกินได้/พื้นที่สำหรับผักสวนครัวช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่า 100 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 58.86 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 235 คน) นอกจากนี้ ในประโยชน์ทางอ้อม พื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่สีเขียวมักจะมีราคาที่ดินสูง อีกทั้งพื้นที่สีเขียวมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นี่เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่ง ในเหตุผลอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมคนเมืองถึงต้องมองหา “พื้นที่สีเขียว” เพราะพื้นที่สีเขียวเป็น Safe Zone ชั้นเลิศสำหรับคนเมืองทีเดียว เนื่องจากพื้นที่สีเขียวส่งผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองเป็นอย่างมาก แล้วสำหรับคุณ “พื้นที่สีเขียว” เป็น Safe Zone มากน้อยเพียงใด

พื้นที่สีเขียว
ที่มา: https://www.thaipost.net/environment-news/200120/

บทความโดย นางสาวกัญติยา สดใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KM for Journey to be the writers

เอกสารอ้างอิง

1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน. (13 มีนาคม 2567). ลดอุณหภูมิกทม.ได้มากถึง 5 องศา ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว. https://atime.live/greenwave/greenheart/7280.

2. สมาคมเพื่อนชุมชน. (7 มิถุนายน 2564). พื้นที่สีเขียวมีคุณประโยชน์ อย่างไรบ้าง..

3. Supang Chatuchinda. (15 มกราคม 2562).พื้นที่สีเขียว อีกทางเลือกในการลดฝุ่นPM2.5.https://www.greenpeace.org/thailand/story/1874/green-areas-.

4. Smart Greeny. (ม.ป.ป.). ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยลดคาร์บอนในอากาศได้เท่าไหร่ ?. https://smartgreeny.com/ต้นไม้-1-ต้น-ช่วยลดคาร์บอ/.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content