พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จำนวน ๖ พื้นที่ ๓ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๕,๙๖๙-๑-๓๙.๗๗ ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลน ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๔ พื้นที่ ๕ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๒๔๘-๐-๗๖ ไร่ ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งขาติ (คทช.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในพิธีมอบหนังสืออนุญาตดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม