พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก H.E. DATO  LIM JOCK  HOI เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานและกล่าวเปิด Ms. Siti Nurbaya Bakar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้มอบรางวัลฯ และ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลฯ โดยนายวราวุธ ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้ง ๔ แห่ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของประเทศ สมาชิกอาเซียน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า ๑๒๐ คน          

เทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้
(๑) ประเภทเสนอโดยประเทศ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
(๒) ประเภทแข่งขัน เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้รับรางวัล Certificates of Recognition ได้แก่     
– เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านอากาศ (Clean Air)     
– เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านน้ำ (Clean Water)     
– เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม