ผู้บริหาร

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6502
e-mail : phirun@onep.go.th

(ว่าง)
รองเลขาธิการ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6507
e-mail : prasert@onep.go.th
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6518
e-mail : monsung@onep.go.th

นางอรวรรณ ดนัยบุตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ : 0 2265 6603
e-mail : orawan@onep.go.th
นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6587
e-mail : natthanich@onep.go.th


นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ : 0 2265 6566
e-mail : issarapun@onep.go.th
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6515
e-mail : indhira@onep.go.th
นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์ : 0 2265 6692
e-mail : nareerat@onep.go.th
นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการ
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6577
e-mail : kittima@onep.go.th
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0 2265 6555
e-mail : jittinun@onep.go.th
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6533
e-mail : nattiya@onep.go.th
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6861
e-mail : saowapa@onep.go.th
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6514
e-mail : dhuvanun@onep.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6704
e-mail : mathya@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุกัญญา วิศาล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6703
e-mail : sukanyaa@onep.go.th

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สผ.

นางกตัญชลี ธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2265 6632
e-mail : katunchalee@onep.go.th
นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6635
e-mail : suwalak_j@onep.go.th
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2265 6631
e-mail : nannapas@onep.go.th

LinksLinks2