ผู้บริหาร

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6502
e-mail : phirun@onep.go.th

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6518
e-mail : monsung@onep.go.th
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6504
e-mail : jiravat@onep.go.th
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6509
e-mail : indhira@onep.go.th


นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ : 0 2265 6601
e-mail : montana@onep.go.th

นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6587
e-mail : natthanich@onep.go.th


นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ : 0 2265 6566
e-mail : issarapun@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์ : 0 2265 6692
e-mail : nareerat@onep.go.th
นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6577
e-mail : kittima@onep.go.th
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0 2265 6555
e-mail : jittinun@onep.go.th
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6533
e-mail : nattiya@onep.go.th
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6861
e-mail : saowapa@onep.go.th
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6514
e-mail : dhuvanun@onep.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6704
e-mail : mathya@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุกัญญา วิศาล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6703
e-mail : sukanyaa@onep.go.th

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สผ.

นางกตัญชลี ธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2265 6632
e-mail : katunchalee@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2265 6631
e-mail : nannapas@onep.go.th