ผู้บริหาร

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6502
e-mail : [email protected]

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6505
e-mail : [email protected]
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6507
e-mail : [email protected]

(ว่าง)
รองเลขาธิการ

นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ : 0 2265 6601
e-mail : [email protected]
นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6587
e-mail : [email protected]


นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ : 0 2265 6566
e-mail : [email protected]
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์ : 0 2265 6692
e-mail : [email protected]
นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6577
e-mail : [email protected]
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0 2265 6555
e-mail : [email protected]
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6533
e-mail : [email protected]
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6861
e-mail : [email protected]
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6514
e-mail : [email protected]

ผู้เชี่ยวชาญ

(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุกัญญา วิศาล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6703
e-mail : [email protected]

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สผ.

นางกตัญชลี ธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2265 6632
e-mail : [email protected]
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2265 6631
e-mail : [email protected]