28 ตุลาคม 2565 ปลัด ทส. เร่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  31 ต.ค. นี้ เตรียมจ่อคิวเสนอ ครม.

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3641618

ปลัด ทส. เร่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 31 ต.ค. นี้ เตรียมจ่อคิว เสนอ ครม.

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นประธานการประชุมติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ตลอดจนผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) เข้าร่วมประชุมฯ

           นายจตุพร กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนชื่อกรม การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างใหม่ รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนผ่าน วิธีการทางการบริหาร โดยเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคำชี้แจงและร่าง พ.ร.ฎ. เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ในวันที่ 31 ต.ค. 65 นี้ โดยจัดทำรายละเอียดด้านเนื้อหา โครงสร้าง งบประมาณ ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อธิบายอย่างชัดเจนถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งมีความเชื่อมโยงและครอบคลุมในทุกมิติ ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งการตั้งชื่อหน่วยงานภายในที่ต้องมีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมฯ เป็นต้น

ปลัด ทส. ระบุว่า ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 31 ต.ค. นี้ จะขอมติจากที่ประชุมในการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกรมฯ ต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว