ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15

ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม CBD COP 15
นับถอยหลังสู่การประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 การประชุมระดับโลกที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยเฉพาะการรับรองกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ 10 ปี ต่อจากนี้ไป สผ. ในฐานะ National Focal Point มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Model

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

ForNature #COP15 #Biodiversity #EcologicalCivilization #ThailandForNature