ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand ภายใต้ “Pre – Pilot Explorations on possible point cooperation under Article 6 (Paris Agreement)” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่รองประธาน และดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท South Pole รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม