ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเลขานุการร่วม รวมทั้ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก พร้อมทั้งมอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำเอกสารการนำเสนอตามมติคณะกรรมการมรดกโลก และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ประสานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอรับคำยืนยันเกี่ยวกับแนวเขตค่าพิกัด การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ก่อนนำเสนอต่อศูนย์มรดกโลกต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม