ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นเลขานุการร่วม โดยมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าการผลักดันให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีมติ

                ๑. มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งรัดการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) เอกสารเพื่อผลักดันให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการมรดกโลก

                 ๒. ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงการต่างประเทศ และ สผ. ร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อนุกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ยก (ร่าง) หนังสือถึงสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) เพื่อเชิญสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป               

                ๓. ให้ สผ. นำเสนอ (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมฯ ต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พิจารณาภายใน วันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อนนำเสนอต่อศูนย์มรดกโลกต่อไป

 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม