ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานคนที่ ๑  นางสาววนาลี โล่ห์เพชร รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานคนที่ ๒และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมฯ พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ คือ (๑) ร่างกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๒) ร่าง แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทย กับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนในประเทศต่อไป  นอกจากนี้ ได้รับทราบ (๑) คำสั่งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๒) คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ  (๓) สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  (๔) (ร่าง) รายชื่อหน่วยงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ (๕) การเข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) ของประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม