ประชุมกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินงาน ของกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล/การดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ตลอดจนรับมอบนโยบาย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี  ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว