ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สหราชอาณาจักร

procurement-price-20211028