ประกาศราคากลาง โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ จากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

procurement-price-20200930